SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Datum zadnje spremembe: 7. april 2021

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve, ki jih nudi Produktiva d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), oziroma pri vseh pravnih odnosih med podjetjem in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija, ipd), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje ali jih predlaga naročnik, razen v primerih, kadar da podjetje v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med podjetjem in obiskovalcem spletnega mesta www.metagroselj.com in www.meta-groselj-coaching.mykajabi.com  (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja podjetje. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na katerikoli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti ali telefonu podjetja šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov storitev ali obiskovalcev spletnega mesta podjetja je urejeno v Splošnih pogojih zasebnosti.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca, da spletnega mesta in njegovih podstrani ne bo uporabljal/a v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. 

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko kakorkoli poškodovalo ali oškodovalo spletno mesto, ali bi se poškodovalo poslovanje podjetja. 

Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. 

Ob tem ni dovoljeno deliti svojih vstopnih podatkov s tretjimi osebami, ki niso registrirane za uporabo spletnega mesta ali njegovih podstrani. 

Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršenkoli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani podjetja.

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja ima podjetje obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev. O tem kaj je in kaj ni ‘primerno’ odloča podjetje.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost objavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. 

Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne podjetje, ne katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju podjetja, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

POGOJI SODELOVANJA

Podjetje se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Podjetje lahko kot naročnika smatra katerokoli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala podjetju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani. Pogodba med naročnikom in podjetjem je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe stranki.

Podjetje ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, naj se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo podjetja se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

Podjetje ima pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila, kar velja sploh v primerih dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v vseh primerih, ko podjetje meni, da je to potrebno. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi podjetja se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov podjetja niso predmet pogajanja. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri podjetju, podjetje zavezujejo samo v primeru, kadar podjetje pisno potrdi takšne dogovore.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v različnih medijih oz. nosilcih - na USB ključku, PDF dokumentu, preko povezave do spletnega mesta, preko elektronske pošte, ipd -  in so namenjena izključno naročniku. Ob tem ni dovoljeno deliti svojih vstopnih podatkov s tretjimi osebami, ki niso registrirane za uporabo spletnega mesta ali njegovih podstrani. Veljajo tudi ostali členi splošnih pogojev, ki se nanašajo na zaščito intelektualne lastnine in so opisani v pričujočem dokumentu. 

Podjetje ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Podjetje vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in podjetjem.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

CENE STORITEV IN POPUSTI

Storitve se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom podjetja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

Podjetje lahko ponudi popust na določeno storitev. Popusti se določijo v pogodbi o izvedbi storitve.

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in ni vračljiva.

DOSTOPI DO ZAKUPLJENIH PROGRAMOV

Dostop do vsebin kupljenih programov je časovno omejen na čas trajanja programa in je zaveden pri vsakem programu posebej, na ponudbi, na računu ali naročilnici.

Za začetni dan časovne omejitve se smatra datum nakupa programa oz. datum plačila računa.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je katerikoli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.